Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg

 

Verpleegkundig Specialist

Examencommissie
  Samenstelling Examencommissie

In navolging van de WHO, art 7.12, worden de leden van de examencommissie door de Raad van Bestuur benoemd op basis van hun deskundigheid op het terrein van de opleiding. Het bestuur draagt er zorg voor dat het onafhankelijke en deskundig functioneren van de examencommissie voldoende wordt gewaarborgd. De leden van de examencommissie worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn herbenoembaar. 

De examencommissie kent vijf leden en maximaal drie toehoorders.
De samenstelling van de commissie is sinds 2019 als volgt:
 
  • Lid 1 mw. drs. Arina van Mierlo, onderwijskundig adviseur Avans Hogeschool (voorzitter)
  • Lid 2 dr. Wim Houtjes, hoofdopleider GGZ-VS
  • Lid 3 dhr. Willem Struijs, opleider GGZ inGeest, Amsterdam
  • Lid 4 mw. Jeanet van Essen, opleider Tactus Verslavingszorg, Deventer
  • Lid 5 mw. drs. Tessa Molenaar, beleidsmedewerker GGZ-VS (secretaris)

E-mail: examencommissie@ggzvs.nl

In 2021 zal de examencommissie op de volgende dinsdagen vergaderen (data onder voorbehoud): 2 februari, 2 maart, 13 april, 11 mei, 8 juni, 13 juli, 7 september, 5 oktober, 16 november, 14 december.