Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg

 

Verpleegkundig Specialist

Commissie van Beroep

  

Commissie van Beroep

Als je als verpleegkundige in opleiding tot specialist het niet eens bent met (de inhoud van) een besluit over je studievoortgang, de beoordeling van studieonderdelen en/of een besluit inzake de inrichting van het onderwijs in het kader van de opleiding tot Verpleegkundig Specialist, kun je daar bezwaar tegen maken.

Deze bezwaren dienen in eerste instantie te worden geuit bij de verantwoordelijk opleider en indien dit niet tot overeenstemming leidt bij de verantwoordelijk hoofdopleider, of - indien van toepassing- bij de examencommissie.

Wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost in de bezwaarprocedure kun je bij de Commissie van Beroep binnen vier weken in beroep gaan tegen een schriftelijke eindbeslissing van de hoofdopleider of besluit van de examencommissie.

Inhoud beroepschrift
In het beroepschrift vermeld je in elk geval:

  • je naam, voornamen en adres;
  • een duidelijke omschrijving van de eindbeslissing waartegen je beroep is gericht;
  • je argumenten waarom de beslissing onjuist is.

Het beroepschrift moet je ondertekenen en (met eventuele bijlagen) in tweevoud indienen.

Adres
Je stuurt het beroepschrift naar:
Commissie van Beroep
p/a het secretariaat van opleidingsinstelling GGZ-VS
Catharijnesingel 56-1
3511 GE UTRECHT

De Commissie

De Commissie van Beroep bestaat uit vier leden, waaronder een (onafhankelijk) voorzitter en een ambtelijk secretaris. De werkwijze van de Commissie is neergelegd in het reglement.

Samenstelling van de Commissie

Mw. mr. J.M. Huysman-Hartkamp, voorzitter; (jurist bij de UU)
Mw. drs. L. de Braal, lid; (directeur innovatie, kwaliteit, P&O en communicatie GGz Breburg)
Drs. L.A. Voogt, lid; (voormalig hoofdopleider)
Mw. R.C. Krop, ambtelijk secretaris.

Zitting
De zittingen van de Commissie voor Beroep zijn besloten en worden gehouden in een van de lokalen van de Stichting Opleidingsinstelling GGZ-VS te Utrecht.

Beslissing op beroep

De Commissie van Beroep bepaalt of het beroep gegrond of ongegrond is. Tegen de beslissing van de Commissie staat geen hoger beroep open.