Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg

 

Verpleegkundig Specialist

Opleidingsplan
 

De opleiding Geestelijke Gezondheidszorg Verpleegkundig Specialist startte in 1998 met een opleidingsplan, vastgesteld in oktober 1997. Op grond van de ontwikkelingen in het veld, in de beroepsontwikkeling en in het onderwijs wordt het opleidingsplan periodiek bijgesteld en aangepast. De rode draad is evenwel onveranderd. Het Opleidingsplan 2014-2018 geeft de meest recente stand van zaken weer met betrekking tot de wijze waarop de opleiding vorm wordt gegeven. Het Opleidingsplan 2014-2018 speelt in op de eisen die er aan verpleegkundig specialisten ggz gesteld worden conform het Algemeen Besluit Specialismen Verpleegkunde (2008) en het Besluit verpleegkundig specialisme geestelijke gezondheidszorg (2009). Het Opleidingsplan 2014-2018 is zodanig opgezet dat het de ontwikkelingen met betrekking tot het Bestuurlijk Akkoord GGZ en de transitie van de Jeugd GGZ naar de gemeenten goed volgt.

GGZ-VS werkt nauw samen met erkende ggz praktijkinstellingen en geeft daar vorm aan het praktijkleren. Dit is beschreven in het addendum praktijkleren, een krachtige omgeving.


 

Klik hier voor het addendum opleidingsplan opleidingen met vrijstellingen.