Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg

 

Verpleegkundig Specialist

Opleidingsplan
 

De opleiding Geestelijke Gezondheidszorg Verpleegkundig Specialist startte in 1998 met een opleidingsplan, vastgesteld in oktober 1997. Op grond van de ontwikkelingen in het veld, in de beroepsontwikkeling en in het onderwijs is het opleidingsplan periodiek bijgesteld en aangepast. De rode draad bleef evenwel lange tijd onveranderd. Het Opleidingsplan 2014-2018 geeft de stand van zaken weer met betrekking tot de wijze waarop de opleiding vorm wordt gegeven voor de vios die tot en met 2018 zijn ingestroomd in de opleiding. Het Opleidingsplan 2019-2025 speelt in op de eisen die er aan verpleegkundig specialisten ggz gesteld worden conform het Algemeen Besluit Specialismen Verpleegkunde (2008) en het Besluit verpleegkundig specialisme geestelijke gezondheidszorg (2009). Het Opleidingsplan 2019-2025 is zodanig opgezet dat het de ontwikkelingen met betrekking tot het Bestuurlijk Akkoord GGZ en de transitie van de Jeugd GGZ naar de gemeenten goed volgt.

 

Vanaf 2019 is het Opleidingsplan 2019-2025 van kracht. Dit opleidingsplan betreft een grondige herziening die in nauwe samenspraak met de praktijkinstellingen tot stand is gekomen. Met dit opleidingsplan speelt GGZ-VS in op de in 2018 wettelijk vastgestelde zelfstandige bevoegdheid van de VS ggz, de manier van werken in de ggz en de huidige ervaring met de inzet van VS ggz, de gerealiseerde veranderingen vanuit het Bestuurlijk Akkoord toekomst ggz 2013-2014, de transities vanuit de WLz, WMO, Jeugdwet, Zorgverzekeringswet en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Ook maatschappelijke veranderingen en de verwachte veranderingen door de Wet verplichte ggz, de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet forensische zorg zijn meegenomen in het nieuwe curriculum. 

GGZ-VS werkt nauw samen met erkende ggz praktijkinstellingen en geeft daar vorm aan het praktijkleren. Dit is beschreven in het addendum praktijkleren, een krachtige omgeving.