Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg

 

Verpleegkundig Specialist

GGZ Rivierduinen

 

            

www.rivierduinen.nl

Onder het motto BETER BINNEN BEREIK bieden de centra van GGZ Rivierduinen dagelijks zorg aan mensen met psychische of psychiatrische klachten.

Dichtbij en goed bereikbaar voor cliënten. Herkenbaar en makkelijk benaderbaar. Onze centra bieden de zorg in de omgeving die het best past bij de situatie van de cliënt: thuis als het kan, in één van onze klinieken als het moet.

 

Onze zorg

GGZ Rivierduinen:
- biedt zorg dichtbij;
- werkt op basis van zorgprogramma’s gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek;
- meet voortdurend de resultaten van de behandeling;
- heeft professionele en deskundige medewerkers in dienst.

 

Zorg dichtbij

GGZ Rivierduinen heeft zes regionale centra (GGZ Leiden, GGZ Duin&Bollenstreek, GGZ Haagstreek, GGZ Zoetermeer, GGZ Midden Holland, GGZ Rijnstreek)l. Er is altijd een centrum in de buurt. Veel mensen komen op afspraak voor een behandeling bij één van onze poliklinieken. Als het nodig is, krijgen zij thuis ondersteuning. Bijvoorbeeld bij de organisatie van het huishouden of het aanbrengen van structuur in de dag. Wij bieden ook behandeling in deeltijd en in de kliniek. Bij deeltijdbehandeling volgt de cliënt een of meerdere dagdelen per week een intensief programma. Bij een klinische behandeling gaat het om een (tijdelijke) opname in de kliniek.

Naast de zes regionale basiscentra zijn er 5 specialité’s, namelijk Centrum voor Kinderen & Jeugd Rivierduinen, Centrum Eetstoornissen Ursula, Centrum Persoonlijkheidsstoonissen Jelgersma, Centrum voor Autisme, Kristal (centrum voor psychiatrie en verstandelijke beperking,

Dichtbij betekent voor ons ook: betrokken zijn. Voor onze medewerkers staat het geven van zorg op een persoonlijke, betrokken wijze voorop. Richtinggevend is daarbij de behoefte en vraag van cliënten, leidraad een respectvolle en mensgerichte bejegening.

 

Zorg gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

De centra van GGZ Rivierduinen werken met zorgprogramma’s. Een zorgprogramma beschrijft alle vormen van behandeling en begeleiding die op grond van een diagnose mogelijk zijn. Het gaat daarbij om behandelingen waarbij uit onderzoek of ervaring is gebleken dat zij het beste resultaat opleveren. Wij werken daarbij volgens de landelijk vastgestelde richtlijnen voor de diverse behandelingen.

 

Meten van resultaten

Om zo goed mogelijk zorg te bieden, meten we de klachten van cliënten voor, tijdens en na de behandeling. Zo krijgen we een beter beeld van de klachten en kunnen we de behandeling zo goed mogelijk laten aansluiten op de klachten. Het meten tijdens de behandeling helpt ons om vast te stellen of klachten verminderen. Als dat nodig is, kan de behandeling aangepast worden.

 

Professioneel

Bij GGZ Rivierduinen werken veel verschillende disciplines samen in een multidisciplinaire teams. GGZ Rivierduinen heeft veel hoogopgeleide specialisten in dienst, zoals psychiaters, artsen, psychotherapeuten, psychologen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen.
Doordat de verschillende centra van GGZ Rivierduinen samenwerken zijn er veel mogelijkheden om kennis actueel te houden en te vernieuwen.

 

Kwaliteit

GGZ Rivierduinen streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg. Wij zijn volledig gecertificeerd voor het HKZ-kwaliteitskeurmerk, een keurmerk voor zorginstellingen vergelijkbaar met het bekende ISO 9001. Met dit keurmerk tonen wij aan ons motto ‘beter binnen bereik’ in de praktijk daadwerkelijk en aantoonbaar invulling te geven. Zowel vanuit onze zorgcentra als vanuit onze ondersteunende bedrijfsonderdelen.
Het keurmerk betekent dat wij onze klant principieel centraal stelen, onze zaken intern goed op orde hebben en voortdurend werken aan het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening. Voordelen voor onze klanten zijn onder andere dat wij minder fouten maken, problemen sneller en beter oplossen, de klant respectvol bejegenen en beter met hem communiceren, en dat wij werken volgens duidelijke procedures en afspraken. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in onze zorgprogramma’s en in het meten en zichtbaar maken van resultaten van onze behandeling (Routine Outcome Monitoring). Zo spelen wij beter in op de wensen van onze klanten verwijzers en samenwerkingspartners.

 

De opleiding tot verpleegkundig specialist ggz binnen Rivierduinen

GGZ Rivierduinen is een erkende instelling voor het praktijkdeel van de opleiding tot verpleegkundig specialist ggz. Als verpleegkundig specialist in opleiding werk je 3x één jaar in onze centra, waardoor je meerdere centra leert kennen. Je wordt opgeleid tot een zelfstandig verpleegkundig behandelaar Je ontvangt coaching en supervisie door de praktijkopleider, die zelf natuurlijk ook verpleegkundig specialist ggz is. Daarnaast krijg je een werkbegeleider/leermeester op de werkplek. De werkbegeleider is meestal is een ervaren verpleegkundig specialist ggz,  en een psychiater voor de medische voorbehouden handelingen.

 

De verpleegkundig specialist ggz in Rivierduinen

 

Als je de opleiding hebt afgerond, kan je ook bij Rivierduinen aan de slag. Er zijn steeds meer mooie voorbeelden van verpleegkundig specialisten ggz die mooi werk verrichten in de centra van GGZ Rivierduinen.

Wil je meer weten: neem dan contact op met de (praktijk)opleider verpleegkundig specialist ggz