Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg

 

Verpleegkundig Specialist

Visitatie GGZ-VS door NVAO
 

Eind 2014 oordeelde het Nederlands- Vlaamse accreditatieorgaan (NVAO) op grond van een zogenoemde ‘uitgebreide opleidingsbeoordeling’ dat de kwaliteit van onze opleiding GGZ-VS goed is. Onze opleiding steekt volgens de NVAO ‘systematisch uit boven de gangbare basiskwaliteit’. Heel eervol is GGZ-VS toegevoegd aan het op de NVAO  gepubliceerde overzicht ‘beoordeling goed - excellentNederland’.

GGZ-VS behoort hiermee tot de 10% best presterende HBO & WO opleidingen in Nederland.

Van de 16 beoordeelde facetten van de opleiding, worden 15 facetten met een ‘goed’ beoordeeld. Alleen het facet ‘duur van de opleiding’ wordt beoordeeld met een voldoende; op dit facet de hoogst haalbare score. De opleiding oogst veel lof. Uiteraard worden ook een aantal verbeteradviezen geformuleerd die ons in staat stellen om de opleiding nog verder te laten groeien.

GGZ-VS biedt als enige opleiding in Nederland een postinitiële driejarige categorale opleiding van 180 EC aan die de opleiding MANP van 120 EC includeert. De opleiding wordt omschreven als intensief, maar met een goede inzet en planning te doen. De korte lijnen tussen hoofdopleiders en praktijkopleiders zorgen ervoor dat eventuele knelpunten snel worden opgelost.

Bijzondere waardering is er voor de sterke binding met de beroepspraktijk en de praktijkervaring van het docentencorps (oordeel goed tot excellent). Dit resulteert, aldus het visitatierapport, in een actueel opleidingsprogramma met diepgang. ‘Het programma sluit aan bij de vraag uit praktijkinstellingen om stevige breed opgeleide verpleegkundig specialisten die goed invulling geven aan hun beroepsrol. VSio maken een duidelijke groei door en met de driejarige duur hebben zij de ruimte om hun beroepsrol goed te ontwikkelen. Het panel ziet het driejarige karakter en het opleiden in drie verschillende praktijksettings als voornaamste oorzaken voor de duidelijke groei die de VSio doormaken.’

Alsof dat nog niet genoeg is, boort het panel de Cupido-pijl dwars door ons onderwijshart door op te merken: ‘Alumni en VSio zijn trots op de opleiding en het beroep.’ En aan het einde van het rapport: ‘Alumni stralen professionaliteit uit.’

Een hogere waardering voor onze opleiding is niet mogelijk.

Naast lof worden er ook aanbevelingen voor verbeteringen geformuleerd. In essentie:

·       Meer aandacht voor literatuurverantwoording bij werkstukken.
·      Onderzoek en beleid om uitval effectief te bestrijden is wenselijk.
·      Overlap van functies door dezelfde mensen in verschillende gremia               moet worden beperkt.
·      De kwaliteitsborging is goed, maar de beschrijving van normen en               procedures kan beter.
·      Tegen de achtergrond van externe verantwoording van werkwijzen en           beoordeling is het wenselijk dat zicht op praktijkleren en referaten               wordt verhoogd (bijv. door video-opnames).


Het volledige rapport is
hier te downloaden of op de website van de NVAO