Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg

 

Verpleegkundig Specialist

Dossier Hoofdbehandelaar/Taakhersch.
 

Minister wil af van hoofdbehandelaar en ziet Verpleegkundig Specialist GGZ als goede regiebehandelaar bij hulpvraag rond gevolg van ziekte

Minister Schippers reageert op het Advies van de Commissie Meurs inzake hoofdbehandelaarschap GGZ. De minister neemt het advies over om het hoofdbehandelaarschap in de ggz meer zorginhoudelijke invulling te geven. Zorgvraag en de voorkeur van cliënt moet centraal staan en niet de behandelaar. Net als de Commissie Meurs wil de minister afscheid nemen van de hoofdbehandelaar en een regiebehandelaar te introduceren. Daar waar de gevolgen van ziekte aan de orde zijn acht de minister de Verpleegkundig Specialist GGZ de meest aangewezen regiebehandelaar.

Reactie van Minister Schippers op advies commissie Meurs inzake hoofdbehandelaarschap

Rapport commissie Meurs ‘Hoofdbehandelaarschap GGZ als Noodgreep’ 18 mei 2015

 
 
 
  VGZ NEEMT BESLUIT INZAKE HOOFDBEHANDERLAARSCHAP VS GGZ

De Verpleegkundig Specialist GGZ die de 
driejarige opleiding - de GGZ-specifieke opleiding GGZ-VS -  heeft gevolgd, wordt door de zorgverzekeraar VGZ toegelaten als hoofdbehandelaar in de Generalistische basis GGZ (GbGGZ) EN Gespecialiseerde GGZ (SGGZ).

In de lijn mehet standpunt vaminister Schippers stelt ooVGZ een aantal voorwaarden aan het hoofdbehandelaarschap. Zo vindt ook VGZ dat de VS-GGZ in de SGGZ het hoofdbehandelaarschap moet vervullen vanuit een multidisciplinair team. Het op de voorgrond staande probleem moet bepalend zijn voor de behandeling en het aanwijzen van een hoofdbehandelaar. In geval het probleem het maatschappelijk functioneren betreft (de gevolgen van ziekte) kan de VS-GGZ de hoofdbehandelaar zijn.
GGZ-VS ziet het besluit van VGZ als een belangrijke eerste stap in de goede richting. Verpleegkundig specialist GGZ kunnen nu optimaal worden ingezet op het terrein waar ze ook voor zijn opgeleid. Het draagt bij aan het verhogen van de kwaliteit van hulpverlening en het reduceren van administratieve lasten. Wij hopen natuurlijk dat andere verzekeraars dit voorbeeld zullen volgen.Toch dringt zich ook een vraag op. VGZ stelt bij de contractering van de zorg een bijzondere aanvullende eis t.a.v. de gevolgde opleiding van de verpleegkundig specialist GGZ (alleen de VS-GGZ met een driejarige opleiding wordt als hoofdbehandelaar toegelaten). Welke kwaliteitseis ligt daaraan ten grondslag? En wordt hiermee niet een nieuwe administratieve last geïntroduceerd?

 
 
 
 
   
  MINISTER NEEMT BESLUIT INZAKE HOOFDBEHANDELAARSCHAP GGZ

Op 2 juli heeft minister Schippers van VWS een brief naar de Voorzitter van de Tweede Kamer gestuurd met daarin haar besluit inzake het hoofdbehandelaarschap in de ggz. De minister besluit uit oogpunt van inhoudelijke onderbouwing en inzichtelijkheid negen beroepen als mogelijk hoofdbehandelaar in de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ toe te laten, waarbij voor de gespecialiseerde GGZ een multidisciplinaire context geldt. Deze negen beroepen zijn:

1. Psychiater
2. Klinisch psycholoog
3. Klinisch neuropsycholoog
4. Psychotherapeut
5. Specialist ouderengeneeskunde
6. Verslavingsarts in profielregister KNMG
7. Klinisch geriater
8. Verpleegkundig specialist GGZ
9. GZ-psycholoog

Samen met veldpartijen wil de minister een onderzoeksprogramma opstellen en uitvoeren om een onderbouwde norm te kunnen vaststellen over wie hoofdbehandelaar mag zijn vanaf 2016.
  • Lees hier de brief van de minister d.d. 2 juli 2013
  • Lees hier de brief van de veldpartijen d.d. 28 juni 2013
 
  1. Bezuinigen in ggz mogelijk zonder dat patiënt iets merkt - 28/05
  2. Brief LPGGz - Bezuinigingsvoorstellen ggz aan minister Schippers - 28/05
  3. Rapport LPGGz - Verbeter zorgsysteem en realiseer bezuinigingen
  4. Rapportage Meldactie bezuinigingen in de ggz - integraal - 28/05